John mayer buys fan guitar

John Mayer Buys a
Guitar for One of His
Fans

Splash